Player Profile: Total Points: Draft Price:
Dario Alioto
34 Points $11
Team: Matt Glantz